SAP418 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès)

Semestre 2

Temari

Temari

Quant al context educatiu:
 • Conèixer les diferents estances, dependències i documents del centre.
 • Conèixer l'estructura organitzativa i l'organigrama del centre.
 • Conèixer i visitar els grups derivats de programes específics del centre i/o atenció a la diversitat.
 • Passar per diferents classes i nivells educatius.
 • Conèixer la vida diària del professorat (participar en totes les activitats diàries de la vida en el centre: claustre, reunions amb pares i mares, etc.).
 • Conèixer la realitat docent d'altres especialitats oferides en el centre mitjançant sessions d'intercanvi entre tutors i tutores.
Quant a l'acompliment de la professió docent:
 • Programació d'unitats didàctiques o situacions d'aprenentatge en grups diferents, si pot ser de diferent nivell. Hi ha possibilitat de programar una unitat didàctica o situació d'aprenentatge per a ser impartida en dos grups diferents. Queda a elecció del tutor o tutora, i de l'alumnat, pactar l'opció més oportuna segons cada cas.
 • Assistir a les classes del tutor o tutora.
 • Observació pautada i reflexiva de l'acció del tutor o tutora i de l'alumne o alumna.
 • Reflexió argumentada i documentada amb el tutor o tutora sobre els aspectes a millorar.
 • Qualsevol altre aspecte que es considere interessant entre la Universitat i el centre receptor.