SAP404 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Criteris d'avaluació per a superar l'assignatura:Els criteris d'avaluació es basaran en la proposta recollida en el Verifica per a tot l'alumnat del màster: L'avaluació de cada matèria constarà de dues proves amb un total per a cada una del 50%. Una prova serà de tipus teòric, en la qual l'estudiantat ha de reflectir que ha adquirit els coneixements necessaris. L'altra serà de tipus pràctic i  l'estudiant hi ha de ser capaç d'aplicar aquests coneixements. D'aquesta manera demostrarà l'adquisició de les competències corresponents.


No obstant això, a causa de les característiques específiques d'aquests cursos d'especialitat que s'imparteixen de manera intensiva durant un breu període de temps, els criteris d'avaluació bàsics i generals especificats en el Verifica podrien ser matisats i millorats introduint certs elements relatius al procés desenvolupat per l'estudiantat i en la seua participació en l'avaluació dels aprenentatges (promogut des de l'EEES). De manera que la proposta final d'avaluació que proposem per a aquesta assignatura seria la següent:


Per a superar l'assignatura l'estudiant o l'estudianta ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). És indispensable haver obtingut un 2,5 en cada una de les parts per a poder sumar els percentatges. Els estudiants i les estudiantes que presenten la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teoricopràctic (si n'hi hagués), es consideraran presentats en la convocatòriaEls criteris d'avaluació detallats són els següents:1. Tasca final escrita: 50% (min. 25%)
 

  • Entrega d'una unitat didàctica degudament justificada i argumentada. Es valorarà la integració dels continguts tant pràctics com teòrics que s'han vist en classe. El tema de la unitat és lliure, podeu triar el tema, però hauríeu de justificar-lo d'acord amb els objectius, destinataris, context, etc.
  • Aquesta unitat didàctica s'ha de contextualitzar adequadament responent a: destinataris (nivell, grup, necessitats específiques, currículum), objectius i competències, etc.
  • És un treball grupal.
  • S'ha de pujar a l'aula virtual.Els treballs entregats fora de la data límit no seran considerats per a correcció.
2. Tasques/exercicis a entregar: 50% (min.25%)


2.1 Entrega d'un  dossie/portfolio amb les activitats pràctiques plantejades en classe, degudament justificades i argumentades. Es valorarà la integració dels continguts tant pràctics com teòrics que s'han vist en classe. 25%

- Aquest dossier implica la compilació de totes les activitats pràctiques que s'han fet en classe tal qual. La justificació i argumentació de com s'han plantejat i per quina es podrà fer a posteriori i incloure-les juntament amb les activitats. Es valorarà especialment que aquesta justificació i argumentació reflectisca un treball reflexionat i una construcció de significat conjunta que ajude fer nostres els continguts. Es valorarà la relació entre el vist en classe amb la pràctica docent en l'àmbit de les llengües basant-se en les activitats plantejades. No hi ha longitud màxima ni mínima, sempre que el dossier responga als continguts i activitats plantejades en classe.

Aquesta és una tasca individual.El portfolio només es podrà presentar en primera convocatòria per ser un treball continu i de reflexió sobre les activitats realitzades a l'aula. Aquell estudiant que no puga vindre a les sessions haurà de contemplar la prova escrita final en aquesta part de l'assignatura.


Es considerarà PRESENTAT aquell estudiant que haja presentat algun dels dos treballs avaluables (portfolio/examen). Es guardarà la nota de qualsevol de les dues activitats avaluables en la segona convocatòria, si bé el portfolio no és recuperable en la segona convocatòria si no s'ha presentat en la primera i per tant no es podrà presentar en la segona convocatòria. 

En cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els dos apartats d'avaluació en una prova que es durà a terme dins del període establert pel calendari oficial del màster

El màster és de caràcter presencial, per les activitats que es desenvolupen en classe i siguen matèria de portfolio no podran ser substituïdes per cap altra activitat alternativa i la no inclusió d'aquestes activitats al portfoli serà penalitzada a l'evaluació del mateix.