SAP304 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Socials i Humanitats

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'estudiantat haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts (en una escala de 0-10). L'alumnat que es presente al 60% o més de les proves parcials es considerarà presentat en la convocatòria.

Les proves necessàries seran les següents:

a) Compliment correcte del diari d’aprenentatge, assistència i aprofitament de les sessions. Total màxim 2 punts. 

b) Elaboració i Exposició d’una Unitat Didàctica. Total màxim 4 punts.

c) Exposició sobre algun aspecte de la didàctica de les Ciències Socials. Total màxim 2 punts, 1 punt pel guió-esquema d’una cara, que es projectarà durant l’exposició i 1 punt per la pròpia exposició del tema.

d) Sortida Didàctica. Total màxim 2 punts.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

Aspectes que es tindran en compte a l'hora d'avaluar

-Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat.

-Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.

-Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i faça valdre les aportacions de l'estudiantat.

-Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge.

-Participar activament i amb interès en les activitats de l'aula.

-Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

-Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.

-Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació.


En el cas que l'estudiant o estudianta no supere l'assignatura en primera convocatòria, en la segona s'examinarà de la bibliografia bàsica (articles i parts dels llibres) realitzant un examen amb 10 preguntes. Per a superar aquesta prova haurà d'obtenir almenys un 5.