Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Es realitzen tres proves: 

Programació i disseny d'activitats d'acció tutorial (40%)

Posada en pràctica/acció (40%)

Panell i projecte coordinat SIM (20%)

Les tres proves són obligatòries i l'estudiantat es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat al menys el 60% de les activitats d'avaluació.

Cada prova s'ha d'aprovar per separat i per a això es requereix obtenir un 50% de la puntuació assignada a cada una. 

Aquestes tres proves son recuperables a la segona convocatòria per a superar l'assignatura.