Temari

Temari

L'alumne, d'acord amb el seu tutor, haurà de desenvolupar un projecte que compleixiamb les següents directrius:
1. Els alumnes hauran de desenvolupar un projecte que consisteixi en la presa dedecisions de màrqueting per a una organització, es tracta per tant d'elaborar un pla de màrqueting els objectius poden ser la internacionalització, el desenvolupament d'un nou producte, el desenvolupament d'una estratègia de posicionament , la campanya de comunicació, un pla de distribució, un pla de vendes, ...
2. Haurà d'incloure obligatòriament una investigació. Aquesta recerca pot ser a partir de la utilització d'una sola font de dades (mínim) o la combinació de diverses:
a) Dades secundaris
b) Dades obtingudes a través de tècniques qualitatives de recerca (entrevistes en profunditat o dinàmiques de grup)
c) Dades obtingudes a través de tècniques quantitatives de recerca (es recomana emprar una mostra no inferior a 100 persones si es tracta de consumidors finals o a 50 si es tracta de clients industrials)
3. Els continguts del treball han de donar resposta a les qüestions de On som? On volem anar? Com ho farem?
4. La seva extensió no serà superior a 100 folis. Annexos no inclòs.


Tenint en consideració aquestes directrius, l'estructura del treball s'ha d'ajustar, en la mesura del possible, al següent esquema:
0. Índex (continguts, taules, gràfics, quadres)
1. resum executiu
2. Primera etapa: anàlisi de la situació.
3. Segona etapa: diagnòstic de la situació.
4. Tercera etapa: fixació d'objectius
5. Quarta etapa: elecció de les estratègies de màrqueting.
6. Cinquena etapa: definició dels plans d'acció.
7. Pressupost.
8. Seguiment i control de les accions.