Sistema d'avaluació

Defensa davant un tribunal

100%

Criteris de superació

L'avaluació del Projecte Final de Màster es realitzarà davant un tribunal format per tres professors que poden pertanyer a les dues universitats sòcies. Un cop finalitzat el projecte, hauran de depositar 1 còpia en paper amb el format establert a la Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques juntament amb un dispositiu digital on s'han d'incloure tots els recursos emprats per a la seva elaboració si fora necessari.
Addicionalment, s'haurà de lliurar el treball en PDF per mail al tutor, a la secretaria de la Facultat i al coordinador del màster.
L'alumne disposa de dues convocatòries per curs (juliol i octubre) per a la defensa del seu treball. I tindrà tres dates possibles (una adicional en gener), si es matriculara per segona vegada i de les quals haurà de triar únicament dos.
Les dates límit per a la realització del dipòsit per a cadascuna de les dues convocatòries es comunicaran oportunament. A partir d'aquesta data i no abans de 10 dies l'alumne serà convocat per a l'exposició pública del seu treball.
L'acte de defensa consistirà en una exposició pública per part de l'alumne durant un període de 10 minuts. Després el tribunal tindrà la oportunitat de plantejar les preguntes que consideri oportunes. Les notes seran publicades amb posterioritat a aquest acte.