Sistema d'avaluació

Prova escrita

50%

Exercicis a classe

30%

Treball en grup

20%

Criteris de superació

 

El sistema d'avaluació de l'assignatura de Branding té dos possibles itineraris: l'anomenat itinerari A suposa l'assistència a classe i el lliurament de 3 casos pràctics (amb una qualificació màxima de 4 punts), i de 3 activitats prèvies a un tema (amb una puntuació màxima de 2 punts). Si per motiu laboral u altra raó l'alumne no pot assistir a classe i per tant no pot lliurar un mínim de 2 casos pràctics i 2 activitat prèvies a un tema tindrà l'opció de seguir l'anomenat itinerari B, que suposa la realització d'un examen teòric-pràctic en acabar el semestre amb una qualificació màxima de 6 punts.

En tots dos itineraris els altres 4 punts de la qualificació provenen de l'avaluació del projecte final de semestre sobre el procés d'internacionalització.