BI2219 - Tècniques Instrumentals d'Anàlisi

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I. CONCEPTES TEÒRICS


Tema 1.- Introducció. El procés analític.

Introducció. Etapes del procés analític. Presa de mostra. Preparació de mostra. Mesura del senyal analític. Calibratge en Química Analítica. Qualitat als laboratoris.

 

Tema 2.- Tècniques espectrofotomètriques moleculars UV-Vis. Absorció. Fluorescencia.

Naturalesa de la radiació electromagnètica. Regions espectrals. Nivells energètics. Tipus d'anàlisi amb radiació electromagnètica. Instruments per a l'espectroscòpia òptica. Components. Dissenys instrumentals. Introducció a les tècniques espectroscòpiques moleculars. Aspectes quantitatius: llei de Beer; Luminescència i concentració. Exactitud i precisió en les mesures espectrofotomètriques UV-vis. Espectres i estructura. Instrumentació. Aplicacions. Comparació absorció i fluorescència.

 

Tema 3.- Espectrometria de masses. 

Fonaments d’espectrometria de masses. Definicions. Aspectes instrumentals. Aspectes pràctics.

 

Tema 4.- Tècniques de separació no cromatogràfiques. 

Extracció líquid-líquid, extracció en fase sòlida, ultracentrifugació.

 

Tema 5.- Tècniques de separació cromatogràfiques 

Retenció cromatogràfica. Eficàcia. Separació de mescles. Anàlisi qualitativa i quantitativa.

Separacions en cromatografia de gasos. Gas portador. Sistemes d’injecció. Columnes. Fases mòbils i estacionàries. Sistemes d'injecció. Sistemes de detecció. Acoblament GC/MS. Aplicacions de la cromatografia de gasos.

Separacions en cromatografia líquida. Sistemes de subministrament de fase mòbil. Sistemes d'injecció. Columnes. Tipus de cromatografies. Detectors. Acoblament LC/MS. Aplicacions de la cromatografia líquida.

 

Tema 6.- Electroforesis 

Principis bàsics. Classificació de les tècniques electroforètiques. Electroforesi capil·lar. Tipus. Aspectes instrumentals. Aplicacions de les tècniques elesctroforètiques capil·lars.


BLOC II. PRÀCTIQUES DE LABORATORI.

Al llarg del semestre es planifica la realització de pràctiques de laboratori relacionades amb la matèria impartida durant les classes teòriques, amb el corresponent treball de preparació del treball de laboratori, la realització pràctica amb mostres reals i redacció final dels informes corresponents.

1. Experimentació amb tècniques espectrofotomètriques I

2. Experimentació amb tècniques espectrofotomètriques II

3. Experimentació amb tècniques cromatogràfiques I

4. Experimentació amb tècniques cromatogràfiques II