BI2219 - Tècniques Instrumentals d'Anàlisi

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics (20%): classe magistral on el professorat exposa i fonamenta els conceptes teòrics.

Ensenyaments pràctics (8%): resolució de problemes i qüestions tipus per part del professorat.

Pràctiques de laboratori (8%): planificació i realització de pràctiques de laboratori guiades pel professorat, es treballa de manera individual o per parelles.

Avaluació (2%): activitats dirigides a comprovar en quina extensió l’estudiant ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l’assignatura i els conceptes teòrics i pràctics mitjançant la realització de proves escrites: qüestionaris i altres tasques a l’aula virtual, realització d’una presentació sobre un article científic proposat pel professor i/o una tècnica tractada en classe, examen final.

Treball personal (62%): resolució de problemes i qüestions no resoltes a classe, resposta als qüestionaris i lliurament de les tasques de l’aula virtual, preparació de l’examen final, estudi personal en general.