BI2219 - Tècniques Instrumentals d'Anàlisi

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

75%

Avaluació de pràctiques

15%

Avaluació contínua

10%

Criteris de superació

El sistema d’avaluació proposat cerca que l’estudiantat treballe, valore i adquirisca totes les competències de l’assignatura.

Proposem un itinerari d’avaluació únic en el que compten totes i cadascuna de les activitats que portem a cap. La no assistència a alguna de les activitats d’avaluació previstes comportarà automàticament una nota zero per a la corresponent avaluació.

Cal remarcar el caràcter selectiu de la prova escrita que portarem a cap a final de semestre. Aquesta prova és excloent i cal superar-la per a poder aprovar l’assignatura. En cas de superar-la, la nota final es calcularà d’acord amb els percentatges del quadre inferior. Les qualificacions corresponents a les proves d'avaluació continuada superades (incloent les pràctiques de laboratori) es mantindran en segona convocatòria. En cas de no haver superat alguna de les parts d'avaluació continuada al llarg del curs, es realitzaran en segona convocatòria proves específiques per garantir la possibilitat de superació de l'assignatura en segona convocatòria.

Considerem l’assignatura superada quan l’estudiantat assoleix un mínim del 50% de la puntuació possible.

 

 

1. Resolució d’exercicis i problemes (10%)

-    Resolució de qüestionaris proposades a l’aula virtual

 

2. Proves escrites (75%)

-    Examen teòric final (per aprovar-lo la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

 

3. Laboratori (15%)

- Valoració del treball de laboratori (actitud, desenvolupament, preparació,…) i dels resultats obtinguts i l'informe presentat (per a aprovar-lo, la nota ha de ser igual o superior a 5 sobre 10. Prova excloent)

 

Es considerará l'alumnat com a presentat en cas que realitze la prova final. 
Les Matrícules d'Honor es posaran als estudiants que superen la nota de 9, i el seu número estarà en funció del volum de matriculats segons la normativa de la Universitat. En el cas de dues o més notes exactament iguals, el professorat indicarà quin tipus de treball escrit s'ha de fer per desempatar.