BI2219 - Tècniques Instrumentals d'Anàlisi

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Establir les limitacions de l'aproximació científica, així com les seues possibles aplicacions a casos biològics.

CE16 - Identificar les bases metodològiques de les tècniques utilitzades en estudis moleculars.

CG05 - Treball en equip

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Reconèixer la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica processos de mesura (mètodes analítics) destinats a obtenir informació química de qualitat.

- Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a planificar, aplicar i gestionar la metodologia analítica més adequada per a abordar problemes d'índole bioquímica relacionada amb substàncies químiques.

- Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisis de substàncies químiques.

- Conèixer els fonaments i saber aplicar les tècniques analítiques cromatogràfiques i no cromatogràfiques de separació de substàncies d'interès bioquímic.

- Conèixer els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisis, així com saber aplicar-los a la resolució de problemes bioquímics.

- Conèixer el procés analític, els diferents passos que l'integren i els estàndards i el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per a obtenir uns resultats de qualitat.

- Contribuir a l'establiment i aplicació dels processos de treball de l'equip.

- Actuar constructivament per a afrontar els conflictes de l'equip.