BI2218 - Mètodes en Biologia Molecular

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la biologia molecular i les seues aplicacions. 
Tema 2. Aïllament i purificació d'àcids nucleics. 
Tema 3. Tècniques d'amplificació d'àcids nucleics: PCR, qPCR, RT-PCR. 
Tema 4. Seqüenciació d'àcids nucleics: Sanger, Next-Generation Sequencing (NGS). 
Tema 5. Anàlisi d'expressió gènica: microarrays, RNAseq, northern blot. 
Tema 6. Anàlisi de proteïnes: electroforesi, western blot, espectrometria de masses.
Tema 7. Purificació de proteïnes: cromatografia d'afinitat, cromatografia d'intercanvi iònic, cromatografia d'exclusió molecular. 
Tema 8. Anàlisi d'interaccions proteïna-proteïna i proteïna-ADN: assajos de dos híbrids, assajos de retart de la mobilitat en gel (EMSA). 
Tema 9. Modificació d'ADN i proteïnes: clonació, mutagènesi, edició genòmica. Genoteques: elaboració i cerca (screening). 
Tema 10.Tècniques immunològiques i immunoprecipitació. Aplicacions de la biologia molecular en biotecnologia, medicina i ciències ambientals.
Pràctica 1: Bioinformàtica: Cerca de gens en bases de dades i disseny d'engreixadors; 
Pràctica 2: Extracció i amplificació de mostres de DNA genòmic; 
Pràctica 3: Enzims de restricció i electroforesi de DNA en gel de *agarosa;
Pràctica 4: Test ELISA per al virus de l'herpes labial