BI2218 - Mètodes en Biologia Molecular

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a les sessions de teoria ( 20% del temps de l'asignatura) s'utilitzarà la classe magistral, impartida pel professor utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques a l'aula virtual. També es podran realitzar activitats de discussió de publicacions científico-tècniques, llibres, documentals, notícies, etc., relacionades amb els continguts de l'assignatura.
Les sessions de problemes (4% del temps de l'asignatura) es cobriran mitjançant la realització d'activitats relacionades amb tots els temes de l'assignatura.
Les sessions pràctiques de laboratori (8% del temps de l'asignatura) es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen aspectes relacionats amb tots els temes de l'assignatura. L'assistència a les mateixes és obligatòria.
Les tutories (4% del temps de l'asignatura) seran reunions entre el professor i xicotets grups d'estudiants en les quals s'ajudarà en la preparació dels problemes i pràctiques.
L'avaluació (2.7% del temps de l'asignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats desenvolupades per l'estudiantat i un examen escrit dels continguts de teoria i problemes.
Finalment, el treball independent (61.3% del temps de l'asignatura) servirà perquè l'estudiantat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'examen.