BI2218 - Mètodes en Biologia Molecular

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

60%

Avaluació contínua

20%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit: Es relaciona amb tots els continguts teòrics de la assignatura. Té un valor del 60% de la nota i s'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova es pot recuperar a la segona convocatòria.
Resolució de casos i problemes (part de l'avaluació contínua). Té un valor del 20% de la nota i avalua els aspectes pràctics (problemes) tractats a la assignatura. S'ha d'obtenir un 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova es pot recuperar a la segona convocatòria.
Examen de pràctiques (part de l'avaluació contínua). Avaluarà en forma de preguntes els continguts pràctics (un qüestionari al final de cada sessió). Té un valor del 20% de la nota i s'ha d'obtenir una mitjana de 5 (sobre 10) per superar-lo. Aquesta prova no es pot recuperar.
Es donarà la consideració de "presentat" a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat a un 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòria que s'especifiquen en la guia docent. En el cas que algun estudiant no supere l'assignatura, es guardarà la nota de les activitats aprovades fins a la següent convocatòria ordinària.
Es concedirà la Matrícula d'Honor als estudiants que obtinguen una qualificació igual o superior a 9, i el nombre d'aquestes matrícules s'assignarà d'acord amb la normativa de la Universitat en funció del nombre de matriculats en l'assignatura.