BI2218 - Mètodes en Biologia Molecular

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE17 - Aplicar les tècniques de biologia molecular i la manipulació genètica.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Treball en equip

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Manejar amb seguretat el material biològic d'un laboratori.

- Gestionar adequadament els residus d'un laboratori de caràcter biològic.

- Extraure les principals conclusions de material docent escrit en anglès.

- Entendre articles de divulgació científica en anglès.

- Dissenyar protocols de separació, purificació i caracterització de molècules biològiques.

- Conèixer les bases metodològiques de les tècniques utilitzades en estudis moleculars.

- Conèixer i aplicar els principis de la manipulació dels àcids nucleics.

- Contribuir a l'establiment i aplicació dels processos de treball de l'equip.

- Avaluar la utilitat de marcadors moleculars.

- Actuar constructivament per a afrontar els conflictes de l'equip.