BI2217 - Fonaments de Genètica

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura de Fonaments de Genètica consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (problemes i laboratori) i tutories en grups reduïts.

Les sessions teòriques (20% del temps de l'assignatura) consisteixen en classes magistrals en les quals s'expliquen fonaments, tècniques bàsiques i mètodes (30 hores). Aquestes exposicions estaran basades en la bibliografia bàsica i es recolzen en presentacions amb un gran nombre de gràfics, fotografies, animacions i exemples d'aplicacions pràctiques per a facilitar a l'alumne la comprensió dels conceptes explicats. Aquestes presentacions estaran disponibles a l'aula virtual de l'assignatura.

Les sessions pràctiques (13.3% del temps de l'assignatura) comprenen sessions de problemes (4 sessions de 2 hores) i sessions de laboratori (4 sessions de 3 hores). Al final del període de pràctiques els alumnes s'avaluaran de les mateixes amb la modalitat d'avaluació contínua.

 Les tutories (2.6% del temps de l'assignatura) es realitzaran en dues sessions amb grups reduïts d'alumnes. En aquestes sessions els alumnes podran plantejar els dubtes respecte a la resolució dels problemes i casos pràctics treballats en classe. Les tutories serviran també com a instrument d'avaluació contínua de la resolució de problemes.

 El treball independent (61.3% de temps de l'assignatura) servirà perquè els estudiants revisen i estudien els continguts teòrics, preparen i repassen les sessions pràctiques, realitzen els problemes de curs, preparen les seues sessions de tutories i els exàmens.

 Finalment, l'examen final (2.6% de temps de l'assignatura), juntament amb l'avaluació contínua, permetrà determinar el grau de consecució dels resultats d'aprenentatge plantejats.