BI2217 - Fonaments de Genètica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

55%

Avaluació contínua

30%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació

L'avaluació constarà de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació contínua de pràctiques i dels problemes de curs tutoritzats. Es realitzarà sumant punts de les diferents proves proposades. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

A) Exàmens escrits.

L'examen de teoria consistirà en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts vistos en tots els temes. Valdrà fins a 5.5 punts del total de la nota. Per a superar aquesta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'aquesta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen similar al descrit.

B) Avaluació contínua.

B1) Pràctiques. Les pràctiques s'avaluaran de manera contínua en finalitzar el període de pràctiques. Aquesta part valdrà fins a 1,5 punts del total de la nota. És obligatori realitzar aquest examen per a superar l'assignatura.

B2) Resolució de problemes de curs. Tindrà un valor de fins a 3 punts i s'avaluarà de manera contínua durant una de les sessions de tutories de grup. Per a superar aquesta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. Si no se supera aquesta part, en l'examen final de l'assignatura s'inclourà una part de problemes a resoldre. En la segona convocatòria del curs, s'inclourà un examen amb 2 problemes.

 En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna/s d'ella/s, es considerarà la possibilitat que repetisca la parteix/s implicada/s o en el pitjor dels casos haurà de realitzar un examen teòric, un pràctic i un de problemes. En aquest cas, per a superar l'assignatura haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.

 Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o problemes).

La qualificació de M.H. es podrà atorgar en la primera convocatòria amb notes totals de l’assignatura a partir de 9, en funció de quines siguen les millors notes del curs i del nombre de M.H. que sistema permeta atorgar.


En cas de que hi haja realització fraudulenta de proves d'avaluació, es seguiran les directrius de l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació que estableix:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.