BI2217 - Fonaments de Genètica

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE05 - Interpretar models matemàtics, estadístics i informàtics de representació de sistemes i processos biològics cel·lulars i moleculars.

CE18 - Analitzar les interaccions entre gens (intra locus i inter loci), i d'aquests amb l'ambient.

CG06 - Raonament crític

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Resoldre problemes pràctics de genètica (incloent genètica quantitativa i de poblacions).

- Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.

- Manejar amb seguretat el material biològic d'un laboratori.

- Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.

- Formular judicis i valoracions pròpies.

- Explicar els fonaments de la genètica i de la reproducció.

- Considerar els judicis d'uns altres.

- Aplicar els recursos informàtics per a la cerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul de resultats aplicats a problemes genètics.

- Analitzar bé un pedigrí i definir el tipus d'herència d'un determinat genotip-fenotip.