BI2215 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria, suposen un 20% del temps de l'assignatura. En aquestes, s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra i l'ordinador. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles a l'aula virtual. S'impartirà un seminari monogràfic relacionat amb algun dels temes de l'assignatura. També es realitzarà la discussió d'algunes publicacions científiques relacionades amb la fisiologia vegetal.La sessió de tutories i seminaris constitueixen el 8% del temps de l'assignatura.Respecte a les sessions pràctiques de laboratori (8% del temps de l'assignatura), es realitzaran en els laboratoris docents i en els hivernacles del departament. Es proporcionés un manual de pràctiques que estarà disponible a l'Aula Virtual prèviament a l'inici de les sessions. Es resoldrà un qüestionari sobre el contingut de les pràctiques que facilitarà el professor. L'assistència és obligatòria.

La sessió de tutories i seminaris constitueixen el 8% del temps de l'assignatura. Es distribuiran articles que serveixin com a tema de debat tres l'exposició dels continguts per part dels estudiants.L'avaluació (4%), consistirà en un examen escrit dels continguts de l'assignatura. L'examen podrà incloure preguntes de qualsevol de les parts de l'assignatura, temes teòrics, seminaris i pràctiques. A més, les pràctiques seran avaluades pels resultats i discussió presentats, per preguntes disponibles a l'aula virtual i per l'assistència a aquestes. És obligatòria.Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revisi i organitzi els continguts teòrics, prepari els seminaris, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.