BI2215 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

50%

Avaluació contínua

35%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació

Evaluació contínua….50%

Proves en aula virtual 10%

Seminaris 10%

Test laboratoris 15

Examen de laboratori 15%

Examen Final ……….50%

Examen final (50%)La matrícula d'honor es concedirà a l'estudiant que superi una mitjana de 9.5 en l'assignatura. Si hi ha diversos estudiants en aquesta situació s'adoptarà la normativa UJI.

REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.