BI2215 - Fisiologia Vegetal

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE19 - Analitzar els elements fisiològics principals dels sistemes vegetals.

CG07 - Aprenentatge autònom

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Tenir una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d'una matèria.

- Ser capaç de manejar conceptes i dades teoricopràctiques per a realitzar informes orals i/o escrits.

- Realitzar exposicions i documents escrits de manera adequada.

- Mostrar iniciativa en la cerca d'informació.

- Fer treballs pràctics de laboratori utilitzant el mètode científic, assumint els hàbits adequats en el treball. Conèixer, respectar i complir les normes de seguretat i higiene en el laboratori.

- Entendre i discutir conceptes generals i bàsics sobre nutrició mineral, absorció de nutrients, transpiració, fotosíntesi, transport de fotoassimilats, desenvolupament vegetal i reguladors del desenvolupament vegetal.

- Comprendre com els factors externs afecten el desenvolupament vegetatiu, desenvolupament del fruit, germinació de llavors i desenvolupament vegetal.

- Cercar i analitzar informació de fisiologia vegetal per a proposar solucions a situacions concretes.

- Adquirir nocions bàsiques sobre el metabolisme secundari de les plantes.