BI2214 - Termodinàmica i Cinètica

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes magistrals (30 hores, 20 %): el professorat imparteix els coneixements teòrics necessaris i resoldrà problemes seleccionats.

Seminaris i tutories (5 hores, 3,33 %): l'alumnat, ha de preparar a casa i resoldre a classe problemes i qüestions prèviament escollits.

Resolució d'exercicis i problemes (7 hores, 4,67 %): l'alumnat, a casa, ha de resoldre col·leccions de qüestions i problemes, que corregirà i avaluarà el professorat a classe.

Pràctiques de laboratori (12 hores, 8%): l'alumnat, per parelles, ha de preparar a casa, mitjançant l'aula virtual, les pràctiques (els fonaments teòrics estaran en anglès) que després ha de realitzar al laboratori. Una vegada finalitzada la part experimental, ha de realitzar els càlculs i presentar els resultats.

Avaluació (4 hores, 2,67%): realització de proves escrites que el professor corregirà

Treball personal (62 hores, 41,33%): Estudi a casa per part de l'alumnat, realització d'altres problemes o qüestions proposats que no s'avaluaràn

Preparació dels exàmens (30 hores, 20%): Treball de preparació de les proves escrites per part de l'alumnat