BI2214 - Termodinàmica i Cinètica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final.

65%

Avaluació contínua

20%

Avaluació de pràctiques

15%

Criteris de superació

Ponderació de les activitats:

 

Avaluació continua (ressolució de problemes proposats, realització de seminaris): 20% de la qualificació final

Avaluació del treball de laboratori (avaluació de les memòries presentades i el treball realitzat al laboratori): 15 % de la qualificació final

Proves escrites (Es realitzaran dues proves escrites): 65 % de la qualificació final 

 

Únicament es considera "no presentat" aquell estudiant o estudianta que:

1. No realitze les pràctiques de l'assignatura.

2. No realitze cap examen (parcial i/o final).

 

Les pràctiques de laboratori s'han d'aprovar amb un 5 sobre 10. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa.

Cal treure un 5 sobre 10 en les proves escrites per a superar l'assignatura. En els parcials es compensarà a partir de 4 sobre 10.

 

És obligatori fer les pràctiques de laboratori i o bé els dos parcials o bé l'examen final.

 

Sistema de recuperació: Les proves escrites i el treball de laboratori són recuperables mitjançant un examen a la convocatòria extraordinària. La qualificació de l'avaluació continua, així com la del laboratori si està aprovat, es guarda fins la convocatòria extraordinària.

 

No es guarden per a anys successius les notes de l'avaluació continua ni de les pràctiques de laboratori.


La matrícula d'honor es concedirà als estudiants amb qualificació final igual o superior a 9, mentre siga possible.


REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.