BI2214 - Termodinàmica i Cinètica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE14 - Aplicar les lleis de la termodinàmica i la cinètica químiques i la seua aplicació a l'estudi de sistemes biològics.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Extraure les principals conclusions de material docent escrit en anglès.

- Explicar les lleis de la termodinàmica clàssica.

- Explicar i aplicar els conceptes de la cinètica química en sistemes biològics.

- Entendre els fenòmens de transport i superfície.

- Entendre el concepte de catàlisi i aplicar-lo a sistemes biològics.

- Aplicar les lleis de la termodinàmica clàssica a l'estudi de sistemes biològics.