BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: REACTIVITAT I. MECANISMES DE LES REACCIONS ORGÀNIQUES
1.1. Mecanismes de les reaccions orgàniques
1.2. Principals intermedis de reacció
1.3. Estructura i estabilitat dels carbocations
1.4. Estructura i estabilitat dels radicals
1.5. Estructura i estabilitat dels carbanions
1.6. Estructura i estabilitat dels carbens
 
TEMA 2: REACTIVITAT II. PRINCIPALS REACCIONS ORGÀNIQUES
2.1. Reaccions de substitució:
2.1.2 Reaccions de Substitució Nucleòfila Bimolecular SN2
2.1.3 Reaccions de Substitució Nucleòfila Unimolecular (SN1)
2.1.4 Altres reaccions de substitució: SN1/SN2 híbrides, substitució sobre epòxids, substitució nucleòfila sobre sistemes pi.
2.2. Reaccions d'Eliminació Unimolecular (E1)
2.3. Reaccions d'Eliminació Bimolecular (E2)
2.4 Reaccions del grup carbonil:
2.4.1 addicions
2.4.2 condensació aldòlica i condensació de Claisen
2.4.3 (des)carboxilacions
2.4.4 reacció de Michael
2.4.5 reaccions a través d'imines
2.5 Fosforilacions
2.6 Addicions electròfiles, SEAr i transposicions de carbocatió
2.7 Reaccions d'oxidació i de reducció
2.8 Reaccions radicalàries
 
TEMA 3: AMINOÀCIDS, PÈPTIDS I PROTEÏNES
3.1 Estructura dels amino àcids naturals, dels pèptids i de les proteïnes
3.2 Reactivitat dels aminoàcids, pèptids i proteïnes.
3.3 Síntesi química d'amino àcids i pèptids

TEMA 4: HIDRATS DE CARBONI
4.1 Estructura de les aldoses, cetoses i dels principals disacàrids
4.2  Reactivitat dels carbohidrats
4.3 Estructura i reactivitat dels principals oligosacàrids, polisacàrids i dels glicòsids.

TEMA 5: ÀCIDS NUCLEICS.
5.1 Bases púriques i pirimidíniques
5.2 Nucleòsids i nucleòtids
5.3  Àcids nucleics: ADN i ARN.

TEMA 6: LÍPIDS
6.1 Estructura i reactivitat dels lípids
6.2 Biomembranes
6.3 Nanotecnologia

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
PRÀCTICA 1: Obtenció de la cafeïna del té
PRÀCTICA 2: Obtenció de la caseïna de la llet
PRÀCTICA 3: Obtenció del salicilat de metil
PRÀCTICA 4: Síntesi de benzalacetones
PRÀCTICA 5: Síntesi de chalcones
PRÀCTICA 6: Síntesi d'àcid benzílic a partir de benzil
PRÀCTICA 7: Reducció de camfora a isoborneol