BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Sessions d'ensenyaments teòrics (30h). Consistiran en classes magistrals impartides pel professor, amb utilització de la pissarra i mitjans audiovisuals. El material necessari per seguir les classes magistrals es troba disponible a l'aula virtual.

b) Sessions de problemes (12 h). Es lliuraran per part del professor col · leccions de problemes per cadascuna de les unitats temàtiques. Els primers problemes de cada col · lecció seran resolts pel professor. La resta dels problemes podran ser resolts  pels estudiants.

c) Sessions pràctiques de laboratori (12 h) plantejades com a resolució d'un problema experimental.