BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

75%

Avaluació de pràctiques

20%

Avaluació contínua

5%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura cal tenir en compte que un 75% correspon a una prova escrita (examen final), 20% a les pràctiques de laboratori i 5% a avaluació continuada. Caldrà aprovar cadascuna de les parts per aprovar lassignatura. La realització de les pràctiques de laboratori és obligatòria, la no-assistència a les sessions a les pràctiques sense justificació implica el suspens de les mateixes.
Si s'aprova l'examen final a la primera convocatòria, es guardarà la nota per a la següent.

Si un alumne o una alumna no es presenta a les convocatòries dexamen final, es considerarà com a no presentat (qualsevol que sigui el resultat de lavaluació continuada).

Es podrán concedir Matrícules d'honor a les millors qualificacions sempre que siguen Excel·lents