BI2210 - Química Orgànica (Química)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE08 - Identificar les bases químiques dels processos biològics.

CE10 - Dissenyar les molècules que imiten o modifiquen (activant o inactivant) accions catalítiques de caràcter biològic.

CG08 - Presa de decisions

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb la resta, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura Química Orgànica (Química) són:

- Resoldre per si mateix les dificultats bàsiques que troba per a aconseguir els objectius.

- Relacionar les forces inter i intramoleculars que determinen les estructures dels biopolímers.

- Relacionar els fenòmens bioquímics amb la química orgànica.

- Identificar l'estructura de les biomolècules (aminoàcids, pèptids, proteïnes, àcids nucleics, greixos, sucres). Modificacions de l'estructura.

- Habilitat per a manipular reactius químics i compostos orgànics amb seguretat.

- Establir les seues pròpies metes i objectius a curt i mitjà termini.

- Conèixer els grups funcionals de química orgànica: la seua estructura, reactivitat i síntesi.

- Adquirir coneixements bàsics de síntesi orgànica com a eina útil per a la preparació de compostos químics amb activitat biològica.