BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I: BIOLOGIA CEL·LULAR


Tema 1: Unitat i diversitat cel·lular. Nivells d'organització

Formes de vida. Virus i *viroides. Cèl·lules procariotes (*arqueobacterias i *eubacterias). Cèl·lules eucariotes.

Tema 2: Mètodes d'estudi de la cèl·lula i els teixits.

Tècniques de microscòpia. Difracció de raigs x. *Radioautografía. Citoquímica i *Histoquímica. Tècniques moleculars aplicades a la biologia cel·lular.

Tema 3: Membrana plasmàtica i membranes citoplasmàtiques

Estructura de les membranes cel·lulars. Intercanvis de la cèl·lula amb el mig extern: transport de molècules xicotetes a través de la membrana plasmàtica. Transport mediat per vesícules. Especialitzacions de la membrana plasmàtica


Tema 4: El nucli cel·lular

Característiques generals. Estructura de la cromatina. Els cromosomes. Nuclèol. Embolcall nuclear

Tema 5: Elements cel·lulars implicats en la síntesi i degradació de macromolècules.

Ribosomes. Reticle endoplasmàtic. Complex de *Golgi. Lisosomes. Vacúol vegetal. Inclusions citoplasmàtiques.

Tema 6: Elements cel·lulars implicats en la conversió energètica

Mitocondris. *Plastidios. *Peroxisomas

Tema 7: Citoesquelet

Característiques generals i components. Microfilaments. Filaments intermedis. Microtúbuls. Centríol. Cilis i flagels.

Tema 8: Relacions de la cèl·lula amb l'entorn.

Unions intercel·lulars i amb la matriu extracelul·lar. Paret cel·lular vegetal.


BLOC II: HISTOLOGIA VEGETAL


Tema 9: Teixits meristemàtics

Característiques generals. *Meristemos primaris i secundaris

Tema 10: Teixits *parenquimáticos i de sustentació

Característiques de les cèl·lules *parenquimáticas. Tipus de parènquima. Teixits de sustentació. Col·lènquima. Esclerènquima.

Tema 11: Teixits conductors

Xilema. Tràquees. *Traqueidas. Parènquima i fibres *xilemáticas. Floema. Tubs *cribosos. Cèl·lules *cribosas i acompanyants. Fibres *floemáticas.

Tema 12. Teixits protectors i secretors.

Teixits protectors. Epidermis. *Hipodermis. *Endodermis i *exodermis. Altres teixits protectors. Teixits secretors. Externs: *Tricomas glandulars. Interns.


BLOC III: HISTOLOGIA ANIMAL


Tema 13: Teixit epitelial.

Característiques. Tipus cel·lulars. Epitelis de revestiment. Epitelis glandulars.

Tema 14: Sang i hemolimfa

Hemolimfa en invertebrats. Sang. Eritròcits. Leucòcits neutròfils, heteròfils, eosinòfils i basòfils. Monòcits. Limfòcits. Plaquetes. Trombòcits plasma sanguini. *Hemopoyesis. Medul·la òssia roja. Cèl·lules *hemopoyéticas. Eritropoesi. *Trombopoyesis. *Granulopoyesis. *Monopoyesis. *Linfopoyesis.

Tema 15: Teixit conjuntiu

Cèl·lules fixes i cèl·lules mòbils. Matriu del teixit conjuntiu. Varietats de teixit conjuntiu. Membrana basal.

Tema 16: Teixits adipós i cartilaginós

Components del teixit adipós. Teixit adipós comú. Teixit adipós marró. Altres varietats de teixit adipós. Components del teixit cartilaginós. Varietats de teixit cartilaginós.

Tema 17.: Teixit ossi

Components del teixit ossi. Organització del teixit ossi i tipus d'ossos. Estructura microscòpica dels ossos. Ossificació.

Tema 18: Teixit muscular

Característiques generals. Múscul esquelètic. Múscul cardíac. Múscul llis. Teixit muscular en invertebrats. Característiques generals. Múscul d'estriació recta. Múscul d'estriació obliqua. Múscul llis.

Tema 19: Teixit nerviós

Característiques generals. Neurona. *Neuroglia. Fibres nervioses. Sinapsi.


PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Pràctica 1: Preparació i observació al microscopi òptic d'una preparació *semipermanente d'epidermis de fulla. Preparació de talls histològics d'òrgans vegetals per a observació en microscòpia òptica.

Pràctica 2: Observació al microscopi òptic de preparacions histològiques de teixits vegetals.

Pràctica 3: Observació de preparacions histològiques de teixits animals . Ús del microscopi Virtual.

Pràctica 4: Histologia del teixit nerviós. Muntatge i tinció de corts de cervell. Ús de marcadors de la fase S