BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria suposen un 20% del temps dedicat a l'assignatura. Consistiran en la classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra i la taula multimèdia.

Les sessions pràctiques de laboratori constaran de 4 sessions, de 3 hores cadascuna, i es realitzaran en els laboratoris docents. Aquesta activitat suposa el 8% del temps dedicat a l'assignatura. Els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes relacionades amb cadascuna de les pràctiques, que seran avaluades de manera independent. L'assistència a les sessions de pràctiques, així com la resolució dels qüestionaris són obligatòries.

Les sessions de problemes, que constitueixen el 2% del temps, combinaran explicacions breus amb la resolució de problemes relacionats amb els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de resoldre els problemes plantejats i entregar-los per a la seua avaluació.

Els seminaris constituiran sessions en les quals els estudiants realitzaran una presentació als seus companys. Aquesta activitat permetrà aprofundir en aspectes concrets i desenvolupar amb més detall alguns punts dels continguts tractats en teoria. Constitueixen el 2% del temps dedicat a l'assignatura. Cada estudiant tindrà dues sessions presencials de seminaris.

El treball no presencial (en total suposa un 62% del temps destinat a l'assignatura). Els estudiants treballaran en grups de 3 o 4 persones. Cada grup treballarà sobre un article científic relacionat amb l'assignatura. Prepararà una presentació que exposarà als seus companys en la segona sessió presencial. A més l'estudiantat dedicarà part d'aquest temps a preparar les proves avaluables.

Les tutories seran reunions entre xicotets grups d'estudiants i el professor per a preparar els setmanaris que els estudiants hauran d'exposar als seus companys (2% del temps).