BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

15%

Criteris de superació

Avaluació contínua, inclou l'avaluació de les sessions de problemes (5% de la nota final de l'assignatura) i els seminaris (10%). En aquestes activitats els estudiants treballaren en grups de 4. L'assistència a totes dues activitats és així com la realització del treball proposat obligatòria.

L'avaluació de pràctiques constitueix un 25% de la nota de l'assignatura. L'avaluació de les mateixes es durà a terme amb proves específiques per a cada pràctica, avaluant-se cadascuna d'elles de manera independent. La nota final de pràctiques serà la mitjana de les qualificacions obtingudes en cadascuna d'elles. L'assistència a pràctiques, així com la realització de l'activitat d'avaluació proposada en cadascuna pràctica és obligatòria.

L'examen final, consta d'un examen escrit amb preguntes relacionades amb els temes tòrics i suposa un 60% de la nota final de l'assignatura.

Per a superar l'assignatura és necessari aprovar cadascuna de les parts (nota mínima 5 sobre 10).

Les Matrícules d'Honor es posaran als estudiants, que superen la nota total de 9, i el seu número estarà en funció del volum de matriculats en l'assignatura, segons normativa de la Universitat. En cas de dues notes exactament iguals, el professorat indicarà quin tipus de treball escrit ha de realitzar-se per a obtindre una nota més.

Es donarà la consideració de “presentat” a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat a un 80% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòria que s'especifiquen en aquesta guia docent. En el cas que algun estudiant no supere l'assignatura, es guardarà la nota de les activitats aprovades fins a la següent convocatòria ordinària. En la segona convocatòria l'estudiantat haurà d'examinar-se d'aquelles parts no superades.

REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.