BI2209 - Citologia i Histologia

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE09 - Discutir l'estructura i funció de les cèl·lules i els teixits com a fonament de la fisiologia d'animals i vegetals.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nadiua

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

- Usar un llenguatge apropiat per al tipus de document i el seu destinatari o destinatària.

- Manejar adequadament el microscopi òptic per al reconeixement d'estructures cel·lulars i tissulars dins dels òrgans que s'han d'estudiar.

- Escriure de forma gramaticalment correcta.

- Entendre i saber extraure les idees principals d'un text científic.

- Entendre com es realitzen les preparacions de mostres histològiques.

- Dominar la terminologia bàsica empleada en Citologia i Histologia per a aconseguir expressar els conceptes amb propietat i rigor científic.

- Distingir en talls histològics els diferents teixits que conformen un òrgan vegetal o animal i entendre la seua funció.

- Conèixer les característiques dels diferents teixits vegetals i animals i la seua distribució i funció en els òrgans.

- Conèixer i identificar els models cel·lulars vegetal i animal i els seus orgànuls.

- Comprendre els diferents nivells d'organització dels éssers vius.