BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació contínua

20%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

 L'avaluació continuada (20%) comprèn les sessions de problemes (15%) i la preparació del treball (5%)

 L'avaluació de pràctiques (20%) comprèn les pràctiques de laboratori (15%) i la presentació del treball (5%).

 L'examen final (60%) són les preguntes tipus test dels temes 1 a 12 (60%).

 Examen de teoria temes 1 a 12 (Obligatori amb dues convocatòries per curs) 3/6. Cal aprovar-lo per poder ponderar amb la nota de la resta d'activitats. En cas de suspendre no se supera l'assignatura en aquest curs acadèmic.

 Sessions de problemes (obligatòries): 0.75/1.5 + preparació del treball 0.25/0.5. En cas de suspendre no se supera l'assignatura en aquest curs acadèmic.

 Pràctiques de laboratori (Obligatòries NO RECUPERABLES): 0.75/1.5 + presentació 0.25/0.5. En cas de suspendre no se supera l'assignatura en aquest curs acadèmic.

 -A totes aquelles activitats que es lliurin fora dels terminis establerts, se'ls multiplicarà per 0,75 la nota obtinguda.

-Tots els treballs es lliuraran mitjançant l'aula virtual i se'ls aplicarà un programari de detecció de plagi. Si a les activitats obligatòries se'n detecta còpia o un percentatge de plagi superior al 50%, se suspendrà l'assignatura en primera convocatòria, i si l'acció és reiterada se suspendrà aquest curs acadèmic.

Les Matrícules d'Honor s'atorgaran als estudiants que superin la nota de 9, i el seu número estarà en funció del volum de matriculats segons la normativa de la Universitat. En el cas de dues o més notes exactament iguals, el professor indicarà quin tipus de treball escrit s'ha de fer per desempatar.


REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.