BI2207 - Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d'activitats.

CE04 - Resumir el procés evolutiu i la diversitat dels éssers vius, mitjançant l'estudi de les diferents teories i mecanismes que intervenen en l'evolució.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nadiua

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura Evolució i Biodiversitat Biològica (Biologia) són:

- Transmetre informació rellevant.

- Obtindre, manejar, conservar i observar espècimens.

- Mantindre la seguretat en un mateix en expressar-se en públic.

- Manejar amb seguretat el material biològic d'un laboratori.

- Gestionar adequadament els residus d'un laboratori de caràcter biològic.

- Estructurar presentacions, amb els requisits exigits, si n'hi ha.

- Conèixer la diversitat dels organismes.

- Conèixer i entendre els diferents mecanismes evolutius i les teories de l'evolució.

- Conèixer els nivells taxonòmics i entendre el concepte d'espècie.