IR2122 - Reconocimiento de patrones

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combina classes presencials de teoria i problemes, amb classes pràctiques a Python. Es busca que l'estudiant conegui la literatura associada a l'assignatura i treballi amb bases de dades sintètiques i reals. Per això, durant les sessions de pràctiques, se'l dota d'una eina (scikit-learn) àmpliament utilitzada en Reconeixement de Formes, per tal que pugui realitzar proves sobre diferents problemes. L'objectiu és que, basant-se en comprendre els conceptes plantejats a les classes de teoria, sigui capaç de modelar els problemes i interpretar els resultats experimentals.