IR2122 - Reconocimiento de patrones

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final.

50%

Avaluació de pràctiques.

50%

Criteris de superació

La part de teoria (50%) s'avaluarà mitjançant un examen final, mentre que les pràctiques (50%) s'avaluaran mitjançant el lliurament grupal d'un informe sobre cadascuna de les pràctiques realitzades al llarg del curs. La nota final de l'assignatura s'obté de la mitjana d'ambdues parts, i es requereix una nota mínima de 4.0 en cadascuna.

Es considera com a no presentat només quan no s'ha realitzat l'examen final de teoria i no s'ha presentat més del 60% dels informes corresponents a les pràctiques.

Si un alumne no supera l'assignatura, podrà recuperarla en segona convocatòria presentant-se a les parts que no hagi aprovat.