IR2108 - Mecànica i Òptica (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades en l’horari de classe o fora d’aquest, respectivament.

 

En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, però introduint presentacions interactives, senzilles demostracions pràctiques d'aula, o simulacions, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumnat busque informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant cerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

 

En els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes.

 

Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant el treball de laboratori, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. En horari presencial, l'alumnat, dividit en diversos grups, assistirà a diferents sessions de realització d'experiments en el laboratori de física. Amb els mesuraments experimentals i els càlculs necessaris s'arribarà a una sèrie de conclusions sobre els fenòmens físics tractats.

 

Treball personal: l'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant l'estudi dels manuals de referència, la resolució de manera individual o grupal de qüestions i problemes, l'elaboració d'informes, etc.