IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc/Tema 1: Formes bilineals i quadràtiques. Producte escalar. Matriu mètrica. Norma.


Bloc/Tema 2: Diagonalització d'endomorfismes. Diagonalització ortogonal.


Bloc/Tema 3: Espai afí euclidià. Varietats lineals. Afinitats.


Bloc/Tema 4: Isometries lineals i afins. Classificació dels moviments rígids en el pla i en l'espai.