IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzarà fonamentalment una metodologia activa i participativa. 

Possibles recursos metodològics:

- Exposició teòrica a càrrec del professorat sobre els temes del curs. 

- Resolució de casos pràctics. 

- Realització d'activitats grupals presencials i no presencials.

- Treball individual presencial i no presencial.