IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

80%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir en l'avaluació final una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, i un mínim de 4 punts sobre 10 en l'examen final escrit. Es considera presentat l'alumnat que entre a l'aula de l'examen el dia de la convocatòria oficial. 


MÈTODE D'AVALUACIÓ DETALLAT


L'avaluació final de l'assignatura s'obté com a suma de:

1. La nota obtinguda en un examen final de l'assignatura, amb preguntes teòriques i problemes. Valdrà fins a 8 punts sobre 10. Aquest examen es realitzarà en les dates de les convocatòries oficials.


2. Realització d'una prova escrita intermèdia que consistirà en resolució de problemes i continguts teòrics dels primers temes. Aquesta prova puntuarà fins a 2 punts de la nota final.


L'avaluació continuada consistirà en la realització de la prova escrita intermèdia. La prova intermèdia tindrà lloc en l'horari de l'aula o en l'horari reservat per a exàmens parcials.


Per a superar l'assignatura es deurà:

1. Aconseguir un mínim de 5 punts (sobre 10) en total, com a suma de la puntuació de l'examen escrit final i de la prova intermèdia. 

2. Aconseguir un mínim de 4 punts (sobre 10) en la nota de l'examen final.

L'avaluació continuada NO és recuperable. 

Es guarda la nota de l'avaluació continuada per a la segona convocatòria.