IR2106 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E1 - Resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en la intel·ligència robòtica. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, geometria, càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; probabilitat; estadística i optimització.

Resultats d'aprenentatge

- Saber classificar les isometries afins en el pla i en l'espai.

- Operar amb quaternions i saber relacionar-los amb les rotacions.

- Operar amb punts, vectors distancies i angles en espais afins i euclidians.

- Explicar, relacionar i diferenciar els conceptes i propietats de les formes bilineals i quadràtiques. Descriure les idees bàsiques d'àlgebra multilineal.

- Entendre la noció de varietat lineal. Ser capaç de realitzar càlculs sobre aquestes.

- Entendre la noció d'isometria en el pla i en l'espai.

- Entendre els conceptes d'espai afí i euclidià.

- Descriure el concepte d'espai vectorial i aplicació lineal, la seua relació amb el càlcul matricial i la simplificació que produeix triar bases adequades.

- Classificar i diagonalizar matrius i aplicacions lineals segons diversos criteris.