CS2032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

37 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

Resultats d'aprenentatge

RADPR4 Conèixer i aplicar els instruments específics d’entrega de persones sospitoses o condemnades que es refugien en un Estat diferent del que van cometre el fet delictiu.

RADPR3 Conèixer i aplicar els instruments de cooperació judicial penal i policial internacional.