CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

I. INTRODUCCIÓ ALS MÈTODES DE CONTROL I SANCIÓ I. 1. Introducció als mètodes de control i sanció. I. 2. La potestat sancionadora de l'Administració i els seus principis constitucionals. I. 3. El Dret penal sancionador i el Dret administratiu sancionador. I. 4. La potestat sancionadora de l'Administració: regulació vigent.

II. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA DE L'ADMINISTRACIÓ II. 1. Introducció. II. 2. El Principi de legalitat en la potestat sancionadora. II. 3. El principi d'Irretroactivitat. II. 4. El principi de Tipicitat. II. 5. El principi de Responsabilitat o culpabilitat en el Dret Administratiu sancionador. II. 6. El Principi de proporcionalitat. . II. 7. El Principi de prescripció: La prescripció i la caducitat   II. 8. El principi de non bis in ídem en el procediment administratiu sancionador. La concurrència de sancions.

III. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR EN LA LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ (LPAC) III .1. Introducció. III. 2. L'actual regulació del procediment administratiu sancionador comú: A) Àmbit general d'aplicació de la LPAC. B) Exclusions expresses a l'àmbit d'aplicació de la LPAC en matèria sancionadora. III. 3. Procediment sancionador ordinari i el Procediment sancionador simplificat

IV. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (I) IV. Les Actuacions prèvies a la iniciació del procediment administratiu sancionador. IV. 2. Formes d'iniciació del procediment administratiu sancionador. IV. 3. L'acord d'iniciació del procediment administratiu sancionador comú IV. 4. Efectes de la iniciació de l'expedient sancionador. IV. 5. Notificació de l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador.  IV. 6. L'adopció de mesures cautelars en el procediment administratiu sancionador

V. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (II) V. 1. La fase instructora dels expedients sancionadors: continguts i principis informadors de la instrucció. V. 2. Les al·legacions dels interessats: A) Termini per a efectuar al·legacions. B) Contingut de les al·legacions V. 3. La recusació. V. 4. La prova en el procediment administratiu sancionador.

VI. LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI (III) VI. 1. La proposta de resolució de l'òrgan instructor del procediment administratiu sancionador. VI. 2. Notificació de la proposta de resolució, segon tràmit d'al·legacions dels interessats i finalització de la fase instructora del procediment sancionador. VI. 3. El segon tràmit d'audiència als interessats en el procediment administratiu sancionador.

VII. LA TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR ORDINARI VII. 1. Causes de terminació anticipada del procediment administratiu sancionador comú: A) Terminació anticipada del procediment sancionador comú per prescripció de la infracció administrativa. B) Terminació anticipada del procediment sancionador per produir-se la caducitat del mateix. C) Altres classes de terminació anticipada. VII. 2. La terminació ordinària de l'expedient sancionador per mitjà de la resolució definitiva del mateix.

 VIII. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR COMÚ SIMPLIFICAT Capítol VIII. 1. Concepte i naturalesa jurídica. VIII. 2. Pressupostos. VIII 3. Tramitació del procediment sancionador simplificat. VIII. 4. Consideracions finals.