CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació de l'estudiantat en competències professionals i científiques, i combina diverses tècniques docents que propicien la participació i implicació dels estudiants i les estudiantes en el procés d'aprenentatge. Així, l'exposició del contingut teòric del programa es complementarà amb la realització i presentació de casos pràctics i de treballs per part de l'estudiantat, que exigirà la consulta de bibliografia i fonts documentals, tasca fonamental per a fomentar el treball autònom i el seu aprenentatge. Aquestes activitats es podran ampliar amb la celebració de seminaris o jornades d'alguns aspectes abordats en el programa de l'assignatura.