CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiantat serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

Part teòrica (60% de l'assignatura)

a) Un examen tipus test al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura).

Part pràctica (40% de l'assignatura)

b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament a l'aula (25% de la qualificació global de l'assignatura).

c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, en el seu cas, la seua exposició (15% de la qualificació global de l'assignatura).

 Per a tindre aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les tres parts siga 5, havent-se d'aconseguir els mínims exigits en la parts teòrica (5 sobre 10) i en la part pràctica (4 sobre 10).

L'alumne o l'alumna que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en aqueixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques (apartat b) o el seu suspens, suposarà que haja de realitzar-se i aprovar un examen pràctic al costat de l'examen final de l'assignatura, en 1r i 2n convocatòria, segons corresponga. Aquest examen pràctic sol afectarà la nota de la part b) ja que la no realització del treball acadèmic no pot recuperar-se.

En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen es guardarà la nota de la part pràctica (b) en cas que estiga aprovada, ja que en cas contrari ha de realitzar un examen pràctic al costat de l'examen final de l'assignatura. La nota del treball (c), si s'ha realitzat, es guardarà per a segona convocatòria. Si no s'ha fet el treball en el termini establit, no es pot recuperar.