CS2024 - Mètodes de Control i Sanció

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG9 - Raonament crític.

DÓNA Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del dret públic.

Resultats d'aprenentatge

RADA24 Identificar el règim jurídic de la prevenció aplicable a cada supòsit.

RADA23 Identificar les normes sancionadores aplicables en els casos plantejats.

RADA22 Determinar el règim jurídic i de distribució competencial per a la prevenció i la sanció en els diversos àmbits generals de la seguretat

RADA21 Conèixer i aplicar el règim administratiu sancionador.

RADA20 Conèixer els conceptes, institucions i principis administratius de la prevenció i el control.