Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge en aquesta assignatura està organitzada en les següents activitats i és conforme amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.

Sessions teòriques.

S'exposarà la teoria per part del professor i els alumnes desenvoluparan en grup treballs relacionats amb la teoria.

Sessions pràctiques.

Es desenvoluparan treballs pràctics, en el taller de ceràmica, relacionades amb l'assignatura. Per a això es donarà explicació de la pràctica, es resoldran les pràctiques en classe o s'aplicaran dinàmiques de grup.

Seminaris.

Els seminaris consistiran en visites a museus, rutes ceràmiques, empreses del sector ceràmic, fires, xarrades per professionals externs amb la finalitat de reflexionar o aprofundir en els continguts de l'assignatura.

Tutories.

Es realitzaran amb la finalitat de complementar el treball no presencial de l'alumne (orientar el treball autònom, seguir i avaluar els treballs o ajuda en l'assimilació dels conceptes tractats tant en les sessions teòriques, com en les pràctiques.

Avaluació.

En les sessions d'avaluació es valorarà el progrés de l'alumnat a través de proves escrites, orals, pràctiques, treballs de recerca, memòries de visites, etc…

Treball personal.

Preparació per part de l'alumnat, tant de manera individual com grupal, de les proves escrites, orals, pràctiques, seminaris, treballs, memòries, etc…tant en les hores presencials com en hores no presencials.