Sistema d'avaluació

Prova final

70%

Avaluació continuada

30%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura

L'assignatura es considera superada quan la nota final siga igual o major a 5 (Rang de puntuacions 0-10) en les següents parts:

Avaluació contínua, que suposa el 30% de l'assignatura.

Proves finals, que suposen el 70% de l'assignatura.

 

Per tant, la nota final s'obté de la següent fórmula:

Nota final: 30% avaluació contínua+70% proves finals.

L'avaluació contínua (30% de la nota), s'obté del còmput d'assistència a les classes, tant teòriques, com a pràctiques, assistència a seminaris, assistència a tutories i realitzar les proves d'avaluació escrites o orals, així com el lliurament dels dossiers de les diferents activitats que es realitzaran durant el semestre. La no assistència a cadascuna de les activitats i no entregar el dossier o treball sol·licitat, implicarà no obtindre nota per aqueixa activitat. En el cas de voler recuperar la nota d'una activitat, i sempre amb la deguda justificació, el professor facilitarà a l'alumne el mecanisme per a poder recuperar la nota.

Les proves finals (70% de nota), s'obté de l'avaluació dels següents treballs i projectes, i la seua posterior exposició oral:

Treball de recerca: 20%

Projecte dissenye de taulell: 25%

Projecte dissenye de gelosia o un altre element: 25%

Tant l'avaluació contínua com la prova final són recuperables en la primera convocatòria i segona convocatòria (dia de l'examen).

L'alumnat que per causes justificades, no puga assistir regularment a les activitats acadèmiques que impliquen una avaluació contínua, podrà sol·licitar a principi del semestre, la realització d'una avaluació alternativa de les competències per a superar aqueixa part de l'assignatura.

Criteris de superació de l'assignatura per a la primera convocatòria:

• En la qualificació final de l'assignatura, en la primera convocatòria ordinària, es podrà aconseguir l'aprovat per curs de la següent forma:

- Haver obtingut un 5 sobre 10 en l'avaluació contínua

- Haver obtingut un 5 sobre 10 en les proves finals.

- Per a això serà necessari haver presentat els treballs acadèmics en les dates establides. Tot treball no presentat en la data corresponent i entregat amb retard serà penalitzat amb un coeficient de reducció de la nota, que variarà en funció del retard del lliurament.

• L'alumne que no haja superat una de les parts, l'avaluació contínua o les proves finals durant el semestre, és a dir, l'aprovat per curs, podrà recuperar-les el dia de l'examen de l'assignatura mitjançant les següents proves:

- L'avaluació contínua es podrà recuperar mitjançant la realització d'un examen escrit, on s'avaluarà que l'alumne ha adquirit els coneixements i competències de l'assignatura. Per a superar l'assignatura en l'examen la nota ha de superar els 5 punts.

 

- Les proves finals es podran recuperar presentant els treballs no entregats o no superats i la seua corresponent exposició oral el dia de l'examen de l'assignatura. Per a superar l'assignatura la nota mitjana de tots els treballs realitzats també haurà de superar els 5 punts.

 

- Aquest sistema implica que es guarden les notes que superen un 5 sobre 10 obtingudes per curs per a la primera convocatòria.

• Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si bé realitza i presenta el 60% dels treballs o bé es presenta a l'examen de l'assignatura.

Criteris de superació de l'assignatura per a la segona convocatòria:

• L'alumne que no haja superat una de les parts, l'avaluació contínua o les proves finals durant el semestre o en la primera convocatòria podrà recuperar-les el dia de l'examen de l'assignatura (segona convocatòria) mitjançant les següents proves (amb la finalitat d'obtindre més d'un 5 sobre 10):

- L'avaluació contínua es podrà recuperar mitjançant la realització d'un examen escrit, on s'avaluarà que l'alumne ha adquirit els coneixements i competències de l'assignatura. Per a superar l'assignatura en l'examen la nota ha de superar els 5 punts.

- Les proves finals es podran recuperar presentant els treballs no entregats o no superats i la seua corresponent exposició oral el dia de l'examen de l'assignatura. Per a superar l'assignatura la nota mitjana de tots els treballs realitzats també haurà de superar els 5 punts.

 

- Aquest sistema implica que es guarden les notes que superen un 5 sobre 10 obtingudes en la primera convocatòria per a la segona convocatòria.

 

• Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a l'assignatura si bé realitza i presenta el 60% dels treballs o bé es presenta a l'examen, en segona convocatòria, de l'assignatura.

Revisió d'exàmens davant del professor:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.