DI2033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció

Tema 2. Difusió

Tema 3. Transformacions de fase

Tema 4. Enduriment superficial

Tema 5. Rugositat supericial

Tema 6. Tribologia i fatiga

Tema 7. Tractament termo-químics

Tema 8. Neteja i preparació superficial

Tema 9. Projecció tèrmica

Tema 10. Galvanitzat

Tema 11. Anoditzat

Tema 12. PVD i CVD

Tema 13. Pintures

Tema 14. Técniques de caracterització