DI2033 - Acabats Superficials de Productes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE8 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG5 - Motivació per la qualitat.

Resultats d'aprenentatge

- CG5.OP10.01 Demostrar capacitat per a citar la normativa aplicable en el camp de recobriments i per a explicar els aspectes relacionats amb el desenvolupament de recobriments i la seua aplicació sobre substrats, segons les disposicions presents en aquesta normativa.

- CG1.OP10.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

- CE8.OP10.01 Demostrar capacitat per a identificar les característiques dels recobriments que es poden posar en joc en una aplicació, descartar els tipus de recobriments no adequats i aplicar de forma adequada els diferents tipus de recobriments sobre els substrats corresponents.